Grupy produktów
Reklama

Wzory umów i pism


200 aktywnych wzorów pogrupowanych tematycznie:
umowy handlowe, druki budowlane, usługi, zatrudnienie, pożyczki, własności, windykacja i należności, postępowanie cywilne, wzory pozwów, zlecenie transportowe.
Druki dostępne w formatach WORD, EXCEL, PDF.
Aktywne formularze są wydajniejsze, tańsze i łatwiejsze w wypełnianiu od tradycyjnych wersji papierowych.
Zalety aktywnych formularzy:
- formularze posiadają aktywne pola,
- można je wypełniać i zapisywać na komputerze,
- wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.
Ostatnia aktualizacja zamieszczonych formularzy na CD: 01.2008 r. wyd. nr 1/2008
AKTUALIZACJA ON-LINE W CENIE PŁYTY - ważne do końca 2008 roku.
Forma płatności:
Wpłata na konto bankowe (płatność z góry)
CENA PŁYTY ZAWIERA KOSZTY PRZESYŁKI
Wykaz zawartości CD:
Budowlane:
1. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy / rozbiórki
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
3. Podanie o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzewa
4. Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego
5. Umowa o roboty budowlane
6. Umowa o wykonanie remontów i konserwacji
7. Umowa zlecenia pełnienia funkcji nadzoru inspektorskiego
8. Wniosek o nadanie budynkowi numeru porządkowego
9. Wniosek o podanie możliwości i warunków technicznych do podłączenia budynku do gminnej kanalizacji sanitarnej
10. Wniosek o podanie możliwości i warunków technicznych do podłączenia budynku do miejskiej sieci gazowej
11. Wniosek o podanie możliwości i warunków technicznych do podłączenia budynku do miejskiej sieci wodociągowej
12. Wniosek o pozwolenie na budowę / rozbiórkę
13. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
14. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
15. Wniosek o wydanie dziennika budowy
16. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
17. Wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów
18. Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę
19. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych
Handel:
1. Akt notarialny - umowa sprzedaży
2. Karta gwarancyjna (Umowa)
3. Odmowa naprawy gwarancyjnej
4. Propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży, rękojmia
5. Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży
6. Przedwstępna umowa sprzedaży
7. Umowa akwizycji
8. Umowa barterowa
9. Umowa forfaitingu
10. Umowa komisu - Pokwitowanie
11. Umowa kupna-sprzedaży karty SIM
12. Umowa kupna/sprzedaży samochodu
13. Umowa kupna sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)
14. Umowa kupna sprzedaży z możliwoscia przejrzenia towaru
15. Umowa o sprzedaż praw autorskich i wydanie dzieła
16. Umowa o współpracy handlowej
17. Umowa o wykonywanie napraw gwarancyjnych
18. Umowa przelewu (sprzedaży wierzytelności)
19. Umowa spółki partnerskiej
20. Umowa sprzedaży
21. Umowa sprzedaży-dostawy (między krajowym producentem-dostawcą a odbiorcą zagranicznym)
22. Umowa sprzedaży akcji
23. Umowa sprzedaży akcji na okaziciela
24. Umowa sprzedaży egzemplarzy oprogramowania i licencji na oprogramowanie
25. Umowa sprzedaży między spółkami
26. Umowa sprzedaży na raty
27. Umowa sprzedaży nieruchomości - Akt notarialnty
28. Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa
29. Umowa sprzedaży wierzytelności
30. Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej
31. Umowa wieloletnia (o sprzedaż - dostawę podzespołów lub wyrobów)
32. Umowa zbycia udziałów
33. Umowa zlecenia sprzedaży nieruchomości przez agencję
34. Zawiadomnienie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży
Inne:
1. Agencyjna umowa akwizycji
2. Ugoda pozasądowa
3. Umowa darowizny
4. Umowa darowizny pojazdu
5. Umowa darowizny (wartości niepieniężnej)
6. Umowa darowizny (wartości pieniężne)
7. Umowa dwustronna zaliczkowa
8. Umowa licencyjna
9. Umowa licencyjna na oprogramowanie komputerowe
10. Umowa o konserwacje programu
11. Umowa o korzystanie z przedmiotu prawa autorskiego (umowa licencyjna)
12. Umowa o przelew wierzytelności (cesja)
13. Umowa o udział w imprezie turystycznej
14. Umowa o współpracy
15. Umowa o wykonanie programu komputerowego, przeniesienie praw autorskich oraz świadczenie usług związanych z programem
16. Umowa sponsoringu
17. Umowa spółki jawnej
18. Umowa spółki prawa cywilnego
19. Umowa ustanowienia zastawu na udziałach w spółce z o.o. (z ograniczoną odpowiedzialnością)
20. Umowa zlecenia zawarcia transakcji w formie pośrednictwa
Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym:
1. Dane uzupełniające stron lub pełnomocników - formularz DS
2. Odpowiedź na pozew - formularz OP
3. Pismo zawierające wnioski dowodowe - formularz WD
4. Pozew wzajemny - formularz PW
5. Pozew - formularz P
6. Sprzeciw od wyroku zaocznego-Zarzuty od nakazu zapłaty-Sprzeciw od nakazu zapłaty - formularz SP
Pożyczki:
1. Formularz poręczenia
2. Formularz wniosku o udzielenie poręczenia
3. Pozew o zwrot pożyczki
4. Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów
5. Protokół zdawczo-odbiorczy jako załącznik do umowy przyrzeczenia
6. Ugoda w sprawie płatności
7. Umowa czarteru jachtu
8. Umowa ekspozycyjna
9. Umowa leasingu
10. Umowa o przejęcie długu
11. Umowa poręczenia spłaty pożyczki
12. Umowa pożyczki
13. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie
14. Umowa ustanowienia zastawu
15. Umowa zamiany
16. Umowa zastawu rejestrowego
Usługi:
1. Pismo w sprawie aneksu do umowy najmu
2. Potwierdzenie zawarcia umowy najmu samochodu
3. Propozycja zawarcia umowy dzierżawy urządzeń (leasing)
4. Propozycja zawarcia umowy najmu
5. Protokół Negocjacyjny
6. Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania
7. Przedwstępna umowa najmu lokalu mieszkalnego
8. Przedwstępna umowa najmu lokalu usługowego
9. Przykładowa umowa franchisingu
10. Ugoda do umowy przechowania
11. Umowa agencyjna
12. Umowa agencyjna typu agent-pośrednik
13. Umowa agencyjna typu agent-pełnomocnik
14. Umowa doradztwa prawnego
15. Umowa dzierżawy
16. Umowa dzierżawy kiosków gastronomicznych
17. Umowa dzierżawy samochodu
18. Umowa dzierżawy samochodu ciężarowego
19. Umowa dzierżawy urządzenia
20. Umowa Franchisingowa
21. Umowa komisu
22. Umowa Konsorcjum
23. Umowa leasingu
24. Umowa najmu
25. Umowa najmu dotycząca lokalu w budynku
26. Umowa najmu i dzierżawy
27. Umowa najmu mieszkania
28. Umowa najmu nieruchomości
29. Umowa najmu nieruchomości lub jej części na cele użytkowe
30. Umowa najmu stanowiska garażowego
31. Umowa najmu urządzenia
32. Umowa o organizację usług przewozowych (za granicę)
33. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego
34. Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego
35. Umowa o pracę nakładczą
36. Umowa o pracę (na czas określony i nieokreślony)
37. Umowa o prowadzenie przychodów i rozliczeń z podatku VAT
38. Umowa o realizację filmu reklamowego
39. Umowa o realizację projektu wynalazczego
40. Umowa o roboty budowlane
41. Umowa o stworzenie sklepu internetowego
42. Umowa o świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania
43. Umowa o świadczenie usług przez hotel na rzecz biura podróży
44. Umowa o świadczenie usług z zakresu księgowości
45. Umowa o uczestniczenie w realizacji projektu wynalazczego
46. Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
47. Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej
48. Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego
49. Umowa o wykonanie prac projektowych
50. Umowa o wykonanie projektu wynalazczego
51. Umowa o wykonanie remontów i konserwacji
52. Umowa o wykonanie strony WWW
53. Umowa o wykonanie zadania (usługi) w ramach grupowej organizacji pracy
54. Umowa Partnerska
55. Umowa podnajmu części lokalu użytkowego
56. Umowa podnajmu lokalu
57. Umowa poręczenia
58. Umowa pośrednictwa
59. Umowa przechowania
60. Umowa przechowania, Depozyt nieprawidłowy (art. 845 k.c.)
61. Umowa przelewu wierzytelności
62. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie
63. Umowa serwisowa
64. Umowa składu i świadczenia usług składowych
65. Umowa stała (o wykonanie robót remontowych i konserwacji)
66. Umowa stałego zlecenia i zarządu majątkiem
67. Umowa sublicencyjna o stosowanie wynalazku (wzoru użytkowego)
68. Umowa użyczenia samochodu ciężarowego
69. Umowa użyczenia samochodu osobowego
70. Umowa użytkowania
71. Umowa użytkowania nieprawidłowego
72. Umowa z architektem wnętrz
73. Umowa z rzeczoznawcą
74. Umowę o dostawę i instalację sprzętu komputerowego
75. Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu
76. Wniosek o zawarcie umowy agencyjnej (Karta agenta)
77. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie księgi handlowej
Windykacja i należności:
1. Ewidencja tytułów wykonawczych
2. Ewidencja wysłanych upomnień
3. Nota odsetkowa
4. Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty
5. Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji
6. Podanie dłużnika o otwarcie postępowania układowego
7. Pozew cywilny o zapłatę odszkodowania
8. Pozew o alimenty
9. Pozew o zapłatę odszkodowania
10. Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów
11. Prośba o przedłużenie terminu płatności
12. Protokół udaremnienia egzekucji
13. Ugoda w sprawie płatności
14. Umowa o przejęcie długu
15. Umowa o przelew wierzytelności (cesja)
16. Umowa poręczenia spłaty pożyczki
17. Upomnienie w sprawie nieuregulowanych należności
18. Wezwanie do spełnienia świadczenia
19. Wniosek o dokonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego
20. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
21. Wniosek o rozszerzenie klauzuli wykonalności na współmałżonka dłużnika
22. Wniosek o wszczęcie egzekucji
23. Wniosek o wszczęcie egzekucji z prawa majątkowego
24. Wniosek o wyjaśnienie braku dokonania wpłat wpłat przez Urząd Skarbowy do Otwartego Funduszu Emerytalnego
Własności:
1. Pismo w sprawie aneksu do umowy najmu
2. Propozycja zawarcia umowy najmu
3. Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży nieruchomości
4. Przedwstępna umowa najmu lokalu mieszkalnego
5. Przedwstępna umowa zamiany mieszkań
6. Umowa dzierżawy
7. Umowa najmu lokalu mieszkalnego
8. Umowa najmu lokalu użytkowego
9. Umowa najmu nieruchomości lub jej części na cele użytkowe
10. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
11. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do programu komputerowego
12. Umowa przewłaszczenia
13. Umowa sprzedaży autorskich praw majątkowych do programu komputerowego
14. Umowa sprzedaży nieruchomości - Akt notarialnty
15. Umowa użyczenia bezpłatnego
16. Umowa użyczenia części lokalu mieszkalnego
17. Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego
18. Umowa użyczenia płatnego
19. Umowa wydawnicza
20. Wypowiedzenie umowy najmu lokalu
21. Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego
22. Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości
Zatrudnienie:
1. Anulowanie pełnomocnictwa z powodu rozwiązania umowy o pracę
2. Kontrakt menedżerski
3. Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej
4. Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze
5. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
6. Oświadczenie pracownika dotyczące przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mu mienie
7. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy
8. Porozumienie stron między pracownikiem a pracodawcą
9. Potwierdzenie zmiany stanowiska - uposażenia
10. Przykładowy wzór umowy o samozatrudnienie
11. Rachunek do umowy zlecenia (2007 r.)
12. Rachunek do umowy zlecenia (2008 r.)
13. Rozwiązanie stosunku pracy
14. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
15. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
16. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
17. Rozwiązanie umowy o pracę za wzajemnym porozumieniem stron
18. Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
19. Spółdzielcza umowa o pracę
20. Umowa Know-How (o udostepnienie nie chronionego projektu stanowiącego tajemnicę)
21. Umowa o dzieło
22. Umowa o dzieło z rachunkiem
23. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach pozaszkolnych
24. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych
25. Umowa o pracę nakładczą
26. Umowa o pracę na czas określony
27. Umowa o pracę (na czas określony i nieokreślony)
28. Umowa o pracę na okres próbny
29. Umowa o pracę o zastępstwo
30. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
31. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (prace lekkie sezonowe i dorywcze)
32. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (przyuczenie do zawodu)
33. Umowa o pracę z prezesem zarządu spółki
34. Umowa o szkolenie i konsultacje
35. Umowa o używanie samochodu osobowego do celów służbowych
36. Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
37. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej
38. Umowa o wykonanie zadania (usługi) w ramach grupowej organizacji pracy
39. Umowa o zachowaniu poufności
40. Umowa o zakazie konkurencji
41. Umowa o zakazie konkurencji (po ustaniu stosunku pracy)
42. Umowa o zakazie konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy)
43. Umowa Partnerska
44. Umowa zlecenia z rachunkiem (2007 r.)
45. Umowa zlecenia z rachunkiem (2008 r.)
46. Umowa zlecenia - bez odliczeń składek na ZUS
47. Umowa zlecenie o zarządzanie przedsiębiorstwem
48. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
49. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie księgi handlowej
50. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę
51. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
52. Wzór umowy o pracę z nauczycielem
53. Załącznik do umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych
54. Zawiadomienie o wygaśnięciu umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania
55. Zobowiązanie pracownika do zachowania tajemnicy zawodowej i poufności
 

powrót do produktów
Obsługa sklepu
 • Jak zamawiać produkty wydawnicze?
  Zamawianie polega na wkładaniu wybranych produktów do "koszyka zamówień". Przy każdym produkcie znajduje się przycisk "dodaj do koszyka" służący do wyboru właściwego produktu.

  Gdy w koszyku masz już właściwe produkty użyj przycisku "Zamawiam" i następnie wypełnij formularz zamówienia podając dane do wysyłki.

  Na końcu wybierz formę płatności używając przycisku "Zapłać" i dokonaj płatności.
 • Koszty przesyłki produktu
  Przesyłka ekonomiczna (Poczta Polska)
  10 zł, zwykle w ciągu 3-5 dni roboczych

  Przesyłka kurierska
  19 zł netto + 23% VAT, zwykle w ciągu 2 dni roboczych
 • Czas przesyłki zamówionych produktów
  Zamówione produkty wysyłamy w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty na nasze konto bankowe. Produkty wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką priorytetową.
 • Faktura / rachunek
  Faktura lub rachunek (w zależności od wyboru dokonanego w czasie złożenia zamówienia) zostanie przesłany wraz z przesyłką produktu.
 • Bankowe płatności elektroniczne lub karta płatnicza
  Szybkie płatności dokonywane przez Internet (UWAGA - Twój bank po dokonaniu wpłaty automatycznie przeniesie Cię do strony z zamówionymi formularzami). Cała transakcja trwa kilkanaście sekund.

  Szczegółowa instrukcja wykonania transakcji elektronicznej
  1. Klikając w przycisk "Zapłać" zostaniesz przeniesiony na stronę dotpay.pl - wybierz swój bank i wypełnij obowiązkowo pola: Imię, Nazwisko, adres e-mail a następnie kliknij przycisk "Dokonaj płatności". W przypadku płatności kartą płatniczą wymagane jest wypełnienie wszystkich pól (za wyjątkiem numeru telefonu).
  2. System przeniesie Cię na strony transakcyjne Twojego banku, w którym będą już zdefiniowane dane przelewu za wybrane produkty. Płacąc kartą płatniczą zostaniesz przeniesiony na strony transakcyjne Polcard.
  3. UWAGA: Po dokonaniu płatności NIE należy wylogowywać się z banku - w ciągu 10 sekund zostaniesz automatycznie przeniesiony do strony dotpay.pl, z potwierdzeniem dokonania płatności oraz linkiem umożliwiającym "Powrót do sklepu"
 • Pomoc
  W razie pytań związanych z działem wydawniczym prosimy o kontakt
  +48 22 257-81-51
  E-mail: wydawnictwo@signform.pl
 • Reklamacje
  W przypadku stwierdzenia, że produkt posiada wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłki, prosimy odesłać produkt razem z otrzymaną fakturą / rachunkiem z krótkim opisem przyczyn reklamacji. W dalszym postępowaniu produkt zostanie wymieniony na nowy lub w przypadku wyczerpania jego nakładu zwrócimy pieniądze.

  Zwrot produktu
  Zgodnie z Dz. U. Nr 22, poz. 271 z dnia 2 marca 2000 roku jeżeli produkt nie był używany oraz pozbawiony fabrycznego opakowania, kopiowany lub w żaden inny sposób wykorzystany lub zniszczony, - to można go zwrócić bez uzasadnienia w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. W tym przypadku produkt należy odesłać pocztą wraz z otrzymaną fakturą / rachunkiem z oznaczeniem „Zwrot produktu”. Nie zwracamy kosztów odesłania produktu.

  Gwarancja
  Część produktów zakupionych w dziale wydawniczym może być objęta gwarancją producenta. Warunki gwarancji mogą być zawarte bezpośrednio na opakowaniu produktu lub wewnątrz tego opakowania.

  Kontakt
  Tel. +48 22 257-81-51
  Fax: +48 22 257-81-52
  E-mail: wydawnictwo@signform.pl
  Adres do korespondencji:
  Signform.pl
  ul. Gibalskiego 21
  01-190 Warszawa
 
Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu