Grupy produktów
Reklama

Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 - Irena Olchowicz


W książce omówiono różnice w ujmowaniu kosztów, przychodów
i ustalaniu wyniku pomiędzy przepisami ustawy o rachunkowości
a przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz konsekwencje dla prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania zeznań podatkowych (CIT) oraz rozliczania odroczonego podatku dochodowego.

W opracowaniu uwzględniono stan prawny na 1 stycznia
2009 roku.


W pierwszej części przedstawiono:
- zasady prawa bilansowego i prawa podatkowego;
- przychody oraz koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego;
- zasady ustalania wyniku rachunkowego i wyniku podatkowego;
- różnice trwałe i przejściowe między wynikiem rachunkowym
a wynikiem podatkowym dla celów sporządzania zeznania CIT;
- obowiązki podatników w zakresie rozliczania się z podatku dochodowego od osób prawnych, charakterystykę merytoryczną struktury zeznania rocznego wraz z przykładem przedstawiającym przejście z danych księgowych na dane podatkowe.
W drugiej części przedstawiono szczegółowe problemy unormowań prawa bilansowego
i prawa podatkowego w wybranych obszarach z zaakcentowaniem różnic tych praw, wpływu różnic na rozbudowę analityczną ksiąg rachunkowych oraz złożoność rozliczeń podatkowych
i ujmowania w księgach odroczonego podatku dochodowego w obszarach:
- amortyzacji;
- leasingu;
- ulepszeń we własnych i obcych środkach trwałych;
- rezerw na zobowiązania;
- utraty wartości aktywów i dokonywanych odpisów aktualizujących;
- różnic kursowych;
- strat i zysków nadzwyczajnych;
- wartości firmy.

ISBN: 978-83-7251-960-3
Data wydania: 2009
Liczba stron/format: 526/B5
Okładka: miękka
Cena: 95.00 zł

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

CZĘŚĆ A
Rozdział 1. Prawo bilansowe a prawo podatkowe

1. Prawo bilansowe
2. Prawo podatkowe
3. Zasady prawa bilansowego i prawa podatkowego
Rozdział 2. Przychody i koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego
1. Przesłanki powstania różnic pomiędzy przychodami, kosztami i wynikiem według prawa bilansowego i prawa podatkowego
2. Przychody według prawa bilansowego i prawa podatkowego
2.1. Przychody według prawa bilansowego
2.2. Przychody według prawa podatkowego
3. Koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego
3.1. Koszty według prawa bilansowego
3.2. Koszty według prawa podatkowego
Rozdział 3. Wynik rachunkowy a wynik podatkowy
1. Ustalanie wyniku rachunkowego
2. Ustalanie wyniku podatkowego (dochodu)
3. Różnice pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym dla sporządzenia zeznania podatkowego CIT
3.1. Klasyfikacja różnic w przychodach i kosztach
3.2. Rocznice trwałe pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym
3.2.1. Różnice trwałe w przychodach
3.2.1.1. Różnice dodatnie
3.2.1.2. Różnice ujemne
3.2.2. Różnice trwałe w kosztach
3.2.2.1. Różnice dodatnie
3.2.2.2. Różnice ujemne
3.3. Różnice okresowe pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym
3.3.1. Różnice okresowe w przychodach
3.3.1.1. Różnice dodatnie
3.3.1.2. Różnice ujemne
3.3.2. Różnice okresowe w kosztach
3.3.2.1. Różnice dodatnie
3.3.2.2. Różnice ujemne
3.4. Ewidencja w księgach rachunkowych różnic trwałych i przejściowych
oraz ich rozliczanie w czasie
3.4.1. Od wyniku brutto do podstawy opodatkowania
3.4.2. Różnice trwałe w księgach rachunkowych
Rozdział 4. Zeznanie podatkowe (CIT)
1. Pobór podatku
1.1. Obowiązki ewidencyjne
1.2. Wpłata zaliczek
1.2.1. Zaliczki miesięczne
1.2.2. Zaliczki kwartalne
1.3. Uproszczona forma rozliczania zaliczek
1.4. Czasowe zwolnienie podatkowe dla małych przedsiębiorców
1.5. Obowiązek składania zeznania rocznego (CIT-8)
2. Układ zeznania rocznego CIT-8
2.1. Ogólna struktura informacji w zeznaniu rocznym CIT-8
2.2. Charakterystyka poszczególnych pozycji zawartych w CIT-8
2.3. Przykład sporządzenia zeznania CIT-8
Rozdział 5. Odroczony podatek dochodowy
1. Podatek dochodowy fiskalny i księgowy
2. Ewolucja metod ustalania odroczonego podatku dochodowego
2.1. Historyczne ukształtowanie metody ustalania odroczonego podatku dochodowego
2.2. Metoda zobowiązań´ wynikowych
2.3. Metoda zobowiązań´ bilansowych
3. Wartość´ bilansowa i wartość´ podatkowa aktywów i pasywów
3.1. Wartość´ bilansowa i wartość´ podatkowa aktywów
3.2. Wartość´ bilansowa i wartość´ podatkowa pasywów
4. Strata podatkowa jako element ustalania odroczonego podatku dochodowego
5. Etapy ustalania i rozliczania odroczonego podatku dochodowego
6. Ewidencja odroczonego podatku dochodowego
7. Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym
8. Przykłady – wybrane problemy ustalania odroczonego podatku dochodowego
CZĘŚĆ B
Rozdział 1. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych według prawa bilansowego i prawa podatkowego
1. Przepisy prawa normujące odpisy amortyzacyjne
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według prawa bilansowego
3. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według prawa podatkowego

Rozdział 2. Leasing według prawa bilansowego i prawa podatkowego
1. Unormowania prawne leasingu
2. Leasing według prawa bilansowego
2.1. Leasing środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych według uor
2.2. Leasing według MSR 17 Leasing
2.2.1. Klasyfikacja umów leasingu
2.2.2. Leasing w sprawozdaniu finansowym leasingobiorcy
2.2.2.1. Leasing finansowy w sprawozdaniu finansowym leasingobiorcy
2.2.2.2. Leasing operacyjny w sprawozdaniu finansowym leasingobiorcy
2.2.3. Leasing w sprawozdaniu finansowym leasingodawców
2.2.3.1. Leasing finansowy w sprawozdaniu finansowym leasingodawcy
2.2.3.2. Leasing operacyjny w sprawozdaniu finansowym leasingodawcy
2.3. Ewidencja leasingu
2.3.1. Ewidencja leasingu operacyjnego
2.3.2. Ewidencja leasingu finansowego
3. Leasing według prawa podatkowego
Rozdział 3. Ulepszenia własnych i obcych środków trwałych według prawa bilansowego i prawa podatkowego
1. Ulepszenia własnych środków trwałych według prawa bilansowego i prawa podatkowego
1.1. Ulepszenia własnych środków trwałych według prawa bilansowego
1.2. Ulepszenia własnych środków trwałych według prawa podatkowego
2. Ulepszenia w obcych Śródkach trwałych według prawa bilansowego i prawa podatkowego
2.1. Ulepszenia w obcych środkach trwałych według prawa bilansowego
2.2. Inwestycje (ulepszenia) w obcych środkach trwałych według prawa podatkowego

Rozdział 4. Rezerwy według prawa bilansowego i prawa podatkowego
1. Rezerwy według prawa bilansowego
1.1. Pojęcie rezerw
1.2. Klasyfikacja rezerw
1.3. Tworzenie rezerw według ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
1.4. Ewidencja rezerw
2. Rezerwy według prawa podatkowego

Rozdział 5. Utrata wartości aktywów według prawa bilansowego i prawa podatkowego
1. Utrata wartości aktywów według prawa bilansowego
1.1. Utrata wartości aktywów według ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
1.2. Ewidencja utraty wartości aktywów
1.3. Odpisy aktualizujące wartość´ należności według prawa bilansowego
2. Utrata wartości aktywów według prawa podatkowego
2.1. Odpisy aktualizujące według prawa podatkowego
2.2. Utrata wartości należności według prawa podatkowego
Rozdział 6. Różnice kursowe według prawa bilansowego i prawa podatkowego
1. Pojęcie i klasyfikacja różnic kursowych
2. Krótki rys zmian w ustalaniu różnic kursowych w ostatnich latach w prawie bilansowym
i w prawie podatkowym
3. Różnice kursowe według prawa bilansowego
3.1. Różnice kursowe według ustawy o rachunkowości
3.2. Ustalanie i ewidencja różnic kursowych w ciągu roku obrotowego
3.2.1. Różnice kursowe dla sprzedaży zagranicznych
3.2.2. Różnice kursowe dla zakupów zagranicznych
3.2.3. Różnice kursowe z tytułu operacji sprzedaży i kupna walut
3.3. Ustalanie i ewidencja różnic kursowych na moment bilansowy
3.4. Sposób rozliczania różnic kursowych
3.5. Prezentacja różnic kursowych w sprawozdaniu finansowym
4. Różnice kursowe według prawa podatkowego
Rozdział 7. Straty i zyski nadzwyczajne według prawa bilansowego i prawa podatkowego
1. Straty i zyski nadzwyczajne według prawa bilansowego
2. Straty i zyski nadzwyczajne według prawa podatkowego
Rozdział 8. Wartość´ firmy według prawa bilansowego i prawa podatkowego
1. Pojęcie wartości firmy według prawa bilansowego i prawa podatkowego
2. Okoliczności powstania wartości firmy
3. Wycena wartości firmy według prawa bilansowego i prawa podatkowego
3.1. Wycena wartości firmy według prawa bilansowego
3.2. Wycena wartości firmy według prawa podatkowego
4. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jako podstawy naliczania amortyzacji przy dodatniej i ujemnej wartości firmy
4.1. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych według prawa bilansowego
4.2. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych według prawa podatkowego
5. Odpisywanie (rozliczanie) wartości firmy według prawa bilansowego i prawa podatkowego
5.1. Odpisywanie (rozliczanie) wartości firmy według prawa bilansowego
5.2. Rozliczanie wartości firmy według prawa podatkowego

Najważniejsze akty normatywne
Bibliografia


powrót do produktów
Obsługa sklepu
 • Jak zamawiać produkty wydawnicze?
  Zamawianie polega na wkładaniu wybranych produktów do "koszyka zamówień". Przy każdym produkcie znajduje się przycisk "dodaj do koszyka" służący do wyboru właściwego produktu.

  Gdy w koszyku masz już właściwe produkty użyj przycisku "Zamawiam" i następnie wypełnij formularz zamówienia podając dane do wysyłki.

  Na końcu wybierz formę płatności używając przycisku "Zapłać" i dokonaj płatności.
 • Koszty przesyłki produktu
  Przesyłka ekonomiczna (Poczta Polska)
  10 zł, zwykle w ciągu 3-5 dni roboczych

  Przesyłka kurierska
  19 zł netto + 23% VAT, zwykle w ciągu 2 dni roboczych
 • Czas przesyłki zamówionych produktów
  Zamówione produkty wysyłamy w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty na nasze konto bankowe. Produkty wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką priorytetową.
 • Faktura / rachunek
  Faktura lub rachunek (w zależności od wyboru dokonanego w czasie złożenia zamówienia) zostanie przesłany wraz z przesyłką produktu.
 • Bankowe płatności elektroniczne lub karta płatnicza
  Szybkie płatności dokonywane przez Internet (UWAGA - Twój bank po dokonaniu wpłaty automatycznie przeniesie Cię do strony z zamówionymi formularzami). Cała transakcja trwa kilkanaście sekund.

  Szczegółowa instrukcja wykonania transakcji elektronicznej
  1. Klikając w przycisk "Zapłać" zostaniesz przeniesiony na stronę dotpay.pl - wybierz swój bank i wypełnij obowiązkowo pola: Imię, Nazwisko, adres e-mail a następnie kliknij przycisk "Dokonaj płatności". W przypadku płatności kartą płatniczą wymagane jest wypełnienie wszystkich pól (za wyjątkiem numeru telefonu).
  2. System przeniesie Cię na strony transakcyjne Twojego banku, w którym będą już zdefiniowane dane przelewu za wybrane produkty. Płacąc kartą płatniczą zostaniesz przeniesiony na strony transakcyjne Polcard.
  3. UWAGA: Po dokonaniu płatności NIE należy wylogowywać się z banku - w ciągu 10 sekund zostaniesz automatycznie przeniesiony do strony dotpay.pl, z potwierdzeniem dokonania płatności oraz linkiem umożliwiającym "Powrót do sklepu"
 • Pomoc
  W razie pytań związanych z działem wydawniczym prosimy o kontakt
  +48 22 257-81-51
  E-mail: wydawnictwo@signform.pl
 • Reklamacje
  W przypadku stwierdzenia, że produkt posiada wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłki, prosimy odesłać produkt razem z otrzymaną fakturą / rachunkiem z krótkim opisem przyczyn reklamacji. W dalszym postępowaniu produkt zostanie wymieniony na nowy lub w przypadku wyczerpania jego nakładu zwrócimy pieniądze.

  Zwrot produktu
  Zgodnie z Dz. U. Nr 22, poz. 271 z dnia 2 marca 2000 roku jeżeli produkt nie był używany oraz pozbawiony fabrycznego opakowania, kopiowany lub w żaden inny sposób wykorzystany lub zniszczony, - to można go zwrócić bez uzasadnienia w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. W tym przypadku produkt należy odesłać pocztą wraz z otrzymaną fakturą / rachunkiem z oznaczeniem „Zwrot produktu”. Nie zwracamy kosztów odesłania produktu.

  Gwarancja
  Część produktów zakupionych w dziale wydawniczym może być objęta gwarancją producenta. Warunki gwarancji mogą być zawarte bezpośrednio na opakowaniu produktu lub wewnątrz tego opakowania.

  Kontakt
  Tel. +48 22 257-81-51
  Fax: +48 22 257-81-52
  E-mail: wydawnictwo@signform.pl
  Adres do korespondencji:
  Signform.pl
  ul. Gibalskiego 21
  01-190 Warszawa
 
Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu